UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELU ZLATÝ ANDĚL

 1. Každý host je povinen při příjezdu předložit pracovníkovi recepce platný cestovní pas nebo jiný doklad o své totožnosti. Cizinec je povinen v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb. osobně vyplnit přihlašovací lístek. Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášené hosty. V případě, že host odmítne předložit řádný doklad, popř. vyplnit přihlašovací lístek, hotel je oprávněn ubytování odmítnout.
  Hotel je oprávněn odmítnout ubytování osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo osobám stiženým infekčním onemocněním, parazity anebo osobám znečištěným.
 2. Po přihlášení jsou hostovi vydány klíče od pokoje. Hostům, kteří mají společně s ubytováním objednány další služby, je vydána hotelová karta se jménem, číslem pokoje a délkou pobytu, kterou host prokazuje oprávněnost používat služeb hotelu, a kterou se prokazuje v ostatních provozech hotelu .
 3. Za hotelové služby platí host v den příjezdu hotově nebo kreditní kartou, případně se prokazuje voucherem cestovní nebo jiné agentury. V případě ubytované skupiny je možná platba fakturou a to pouze v případě byla- li hotelu předem zaslaná a hotelem potvrzená objednávka.
 4. Pokud má host předem potvrzeno ubytování v určitém typu pokoje, hotel není oprávněn bez souhlasu hosta typ pokoje měnit. Hotel je vždy povinen nabídnout takový pokoj, který se nebude podstatně lišit od původní objednávky.
 5. Aktuální ceník ubytování je k dispozici na recepci hotelu nebo na www.hotelzlatyandel.cz
 6. Není - li ujednáno jinak, pokoj je v den příjezdu rezervován do 19,00 hod.
 7. Není - li ujednáno jinak, je pokoj k dispozici v den příjezdu od 15,00 hod, v den odjezdu do 10,00 hod. v případě ubytované skupiny, do 11, 00 hod. v případě individuálních hostů.
  Dřívější příjezd nebo pozdější odjezd je možné dojednat předem za poplatek, který se může lišit v případě individuálních hostů a skupiny.
 8. Ubytovaní hosté jsou povinni s ohledem na ostatní ubytované hosty počínat si tak, aby svým chováním neobtěžovali ostatní ubytované a jsou povinni dodržovat v době od 22,00 hod do 6,00 hod. noční klid.
 9. S hostem mohou být ubytována drobná zvířata (psi, kočky) a to pouze se souhlasem hotelu a za předpokladu, že zvíře je zdravé, čisté a není na obtíž ostatním hostům hotelu. Cena za zvíře se řídí platným ceníkem.
  Je zakázáno do hotelu vodit nebo vnášet zvířata nebezpečná nebo jedovatá.
 10. Host je povinen užívat pokoj tak, aby nedocházelo ke škodám na vybavení a zařízení.
  V případě že host způsobí škodu na zařízení hotelu, je povinen tuto škodu před odjezdem v plné výši uhradit. V případě nadměrného znečištění pokoje je hotel oprávněn a host povinen uhradit poplatek za nadstandardní úklidové služby.
 11. Hosté nejsou oprávněni přemisťovat zařízení pokoje, provádět zásahy do elektrického vedení a zařízeních umístěných na pokoji.
  Host je oprávněn používat vlastní drobná elektrická zařízení jako např. holicí strojky, notebooky, nabíječky telefonů.
  Je přísně zakázáno používání vlastních elektrických zařízení, které jsou zdrojem tepla, jako např. varné konvice nebo spirály. Porušení tohoto nařízení hostem bude považováno jako hrubé porušení bezpečnostních předpisů a hostovi bude uložena sankce ve výši 100,- EUR.
 12. Je přísně zakázáno v hotelu nosit nebo uchovávat jakékoli zbraně.
 13. V případě porušení ustanovení č. 11. a č. 12. anebo v případě opakovaného rušení nočního klidu, je hotel oprávněn ubytování zrušit ještě před uplynutím sjednané doby aniž by hostovi uhradil případně vzniklé škody.
 14. V případě ztráty klíče je host povinen uhradit poplatek ve výši 20,- EUR .
 15. Host může opustit hotel až po úhradě veškerých služeb a konzumací, které během svého pobytu v hotelu čerpal. V ceně pobytu, pokud není výslovně ujednáno jinak, je zahrnuta pouze snídaně, ostatní služby (jako např. telef. hovory, parkovné apod.), konzumace v gastronomických provozech hotelu a a konzumace zboží nabízeného v minibaru je host povinen uhradit na recepci hotelu před odjezdem nebo přímo v restauraci.
 16. Potraviny a pokrmy servírované při snídaních jsou určeny pouze pro konzumaci ve snídaňové restauraci. Vynášení potravin z restaurace je nepřípustné. V každém zjištěném případě bude hostovi vyúčtována částka 50,- EUR, kterou je host povinen zaplatit. Vynášení většího množství potravin bude považováno za krádež.
 17. Hotel nepřebírá odpovědnost za ztrátu peněz, klenotů nebo jiných cenin, které host neuložil v hotelovém trezoru. Hotel převezme do úschovy věci do max. hodnoty 2.000,- EUR.
 18. Parkování automobilů hotelových hostů je zajištěno na hotelovém parkovišti, které je nehlídané a hotel neodpovídá za případné škody na vozidlech, odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle uložených. Parkování je za poplatek a řídí se platným ceníkem.
 19. Transport hostů a zavazadel hotelovým taxi se řídí platným ceníkem.
 20. Z bezpečnostních důvodů jsou v některých veřejně přístupných provozech hotelu umístěny kamery, jejichž provoz se řídí příslušnými právními předpisy na ochranu osobnosti.
 21. Děti do 12 let nesmějí být ponechány bez dozoru dospělých osob.
 22. V případě zranění nebo onemocnění zajistí hotel na žádost hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice. Náklady s tímto spojené hradí host.
 23. Případné stížnosti a reklamace je host povinen uplatnit ihned, preferuje se písemná forma.
  V případě, že během pobytu host v souvislosti s pobytem v hotelu utrpěl škodu, je povinen tuto skutečnost nahlásit na recepci případnou škodu neprodleně uplatnit.
  Na reklamace a škody uplatněné dodatečně, po odjezdu, nemusí být brán zřetel.
 24. Agentura je povinna své klienty se zněním tohoto ubytovacího řádu seznámit.
 25. Ubytováním se v hotelu nebo závazným objednáním služeb host, případně agentura, potvrzuje, že se seznámil s ubytovacím řádem a je povinen se při pobytu tímto řádem řídit a je povinen řídit se i ostatními pokyny, které upravují provoz hotelu, zejména bezpečnostními, protipožárními a hygienickými. Host je povinen seznámit se s evakuačním řádem hotelu.
 26. Další záležitosti, které nejsou vysloveně v tomto řádu upravené se řídí vnitřními předpisy provozovatele a platnými právními předpisy České republiky.
 27. Hotelový řád je k dispozici na www.hotelzlatyandel.cz
Děkujeme Vám, že jste tomuto dokumentu věnovali pozornost !!
Vzhledem k tomu, že se stále snažíme o zlepšování kvality našich služeb, uvítáme Vaše návrhy a připomínky.
Přejeme Vám příjemný pobyt !!
Ubytovací řád je platný od 1.1. 2019

Storno podmínky

Objednatel uhradí ubytovateli za stornovanou lůžkovou kapacitu stornopoplatky následovně:
termín zrušení Individuální klient
rezervace do 10 osob
Skupinový klient
rezervace nad 10 osob
do 30 dnů0%0%
30 - 25 dnů0%10%
24 - 15 dnů0%30%
14 - 9 dny0%60%
8 - 0 dny100%100%

Všeobecné obchodní podmínky, reklamace:

Projekt opravy fasády měšťanského domu č. p. 7, náměstí Svornosti, Český Krumlov byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje